Nekalé obchodní praktiky. Na co si dát pozor.

Není tomu tak dávno, kdy nebankovní půjčky sjednávalo tisíce poskytovatelů za nejrůznějších podmínek.

Vydaná novela zákona o spotřebitelském úvěru tomu udělala přítrž a nastavila striktní pravidla, která ustálo jen pár desítek firem.

Pokud hledáte bezpečnou půjčku, vyberte si poskytovatele s licencí České národní banky. Máte jistotu férového přístupu a ten je ve světě půjček k nezaplacení. Licenci ověříte bezplatně na stránkách www.cnb.cz.

Kdy při sjednávání půjčky zbystřit?

Pozor na skryté poplatky. Než podepíšete jakoukoli smlouvu, zjistěte si všechny podmínky, za kterých si peníze půjčujete. Lákají vás na nízkou úrokovou sazbu? Ověřte si, že ušetřené peníze nezaplatíte jinde. Sledujte RPSN, které vám prozradí, na kolik vás půjčka vyjde. V něm jsou skryty veškeré poplatky úvěru.

Půjčka oproti směnce? Utíkejte! To nikdy nepřinese nic dobrého. Naopak vás to dostane do pěkného průšvihu.

Nabízí vám někdo, že vám za úplatu sežene výhodný úvěr? I to se může stát.  Od toho dejte taky ruce pryč. Pravděpodobně své peníze už nikdy neuvidíte.

I v dnešní době se najde mnoho firem, které se svým chováním pohybují na hraně zákona. Než uzavřete smlouvu, je třeba znát všechny podmínky, kolik budete platit, v kolika měsíčních splátkách, výše úroku, ale i RPSN a veškeré podmínky. Myslete na to, že se vám v průběhu splácení může výrazně změnit finanční situace. Jaké podmínky budete mít, pokud budete chtít úvěr splatit dříve nebo když bude třeba splátku odložit?

Chcete si půjčit? Kontaktujte nás níže!

Rodné číslo zadávejte bez lomítka.
Mám zájem o 1000
Oslovíme Vás s nezávaznou nabídkou na požadovanou částku kterou můžete kdykoliv změnit.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, region, výše příjmu, příjmová
kategorie, požadovaná výše úvěru,

společnosti CFIG E-Commerce a.s., IČO 108 51 437, se sídlem Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3764, jako správci, kontaktní e-mail: tomas.bulicek@cfigse.com (dále jen
„Zprostředkovatel“),

a to výlučně za účelem jejich předání společnosti TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 27148084, se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917, zastoupená panem Martinem Stehnem, jednatelem (dále jen „TOMMY STACHI“), jako dalšímu správci mých osobních údajů, kterou současně žádám, aby mne oslovila s nabídkou její produktů spotřebitelského úvěru a zahrnula mne do databáze potenciálních zájemců o spotřebitelský úvěr.

Dále prohlašuji, že:
- poskytnuté údaje jsou úplné, přesné a pravdivé a jedná se o moje osobní údaje;
- jsem tento svůj souhlas udělil(a) po seznámení se s informacemi uvedenými v tomto souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány Zprostředkovatelem na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Zprostředkovateli na adresu jeho sídla, anebo formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu osobniudaje@cfigse.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Souhlas udělujete na dobu neurčitou a dobrovolně. Nedojde-li k odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje zpracovávány Zprostředkovatelem pouze po nezbytně nutnou dobu související s předáním Vašich osobních údajů TOMMY STACHI.

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaným způsobem, k jejich předávání TOMMY STACHI bude docházet automaticky bez zásahu lidské činnosti Při zpracování osobních údajů, však nebude docházet k automatizovanému rozhodování založeném na automatizovaném zpracování nebo profilování.

Po předání Vašich výše uvedených osobních údajů TOMMY STACHI jako jedinému příjemci, bude zpracovávat TOMMY STACHI jako samostatný správce Vaše osobní údaje za účelem zaslání nebo kontaktování ohledně nabídky produktů spotřebitelského úvěru a iniciace jednání ohledně uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení. Vaše osobní údaje budou zpracovány dále pro účely ochrany oprávněných zájmů TOMMY STACHI v souvislosti s vytvořením databáze historických zájemců pro účely porovnání jejich údajů s nově předanými osobními údaji od třetích osob, aby tak nedocházelo k opětovnému oslovování stejných zájemců, kteří již v minulosti nabídku TOMMY STACHI odmítli.

TOMMY STACHI tak bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, částečně pro splnění své právní povinnosti za účelem posouzení úvěruschopnosti, a z důvodu ochrany oprávněných zájmů TOMMY STACHI, aby nedocházelo k opakovanému oslovování stejných eventuálních zájemců o úvěr po obdržení jejich osobních údajů od třetích stran.

TOMMY STACHI bude zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu jednání o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, (v případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru bude TOMMY STACHI zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje spolu s dalšími osobními údaji, které získá, již na základě jiného právního důvodu, a to sice z důvodu plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru; v takovém případě budou Vaše osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání závazku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a též po dobu uplynutí promlčecích lhůt). V případě neuzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru bude TOMMY STACHI zpracovávat Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu v souvislosti s vedením databáze historických zájemců po dobu 10 let od jejich obdržení.

V rámci oslovování zájemců o spotřebitelský úvěr a vedení jejich databáze nedochází ze strany TOMMY STACHI k rozhodování založeném výlučně na automatizovaném zpracování nebo profilování.
Další informace ohledně zpracování osobních údajů TOMMY STACHI můžete naleznout na její webové stránce https://tommystachi.cz/ochrana-osobnich-udaju/


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva ve vztahu k Zprostředkovateli i k TOMMY STACHI, jako samostatným správcům:

- právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, zejména máte právo být na požádání informován o zpracování svých osobních údajů (obsahem informace pak je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji; nebo rozhodnutích, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektů údajů; o příjemci, případně kategoriích příjemců),

- právo na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů,

- právo na omezení zpracování,

- právo získat poskytnuté údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, aniž by tomu správce bránil,

- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo dozorového úřadu jiného členského státu.

Nekalé obchodní praktiky. Na co si dát pozor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přesunout se na začátek